Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
  
InvalshoekOmschrijving
InvalshoekSteekwoorden
1
Verkrijgen of verstrekken van eenduidige en neutrale gegevens. (1)
Er is sprake van éénrichtingsverkeer en waarbij geen sprake is van afweging. Het betreft feitelijke, niet voor meer uitleg vatbare, gegevensverkrijging of gegevensverstrekking.​
2
2
Informatie-uitwisseling/-overdracht en/of dienstverlening en klantvriendelijkheid. (2)
Er is sprake van interactie en/of het verwerven van belangstelling. De kenmerkende eigenschappen van het contact zijn dienstverlening, klantvriendelijkheid, behulpzaamheid of ondersteuning, uitwisseling van informatie (intern en extern).
3
3
Verschillende belangen. (3)
Er is sprake van uiteenlopende, maar niet tegengestelde, belangen, zoals bij het bespreken van studievoortgang van leerlingen met leerlingen en ouders en eventueel ook met collega's en in- of externe deskundigen. Er is sprake van het overtuigen van gemeenschappelijke belangen en van de noodzaak tot samenwerking, waarbij veelal met emotionele weerstand moet worden omgegaan. Hieronder valt omgaan met emoties (tactvol optreden/invoelen/afstemmen), dienstverlening of informatieoverdracht aan 'moeilijk te hanteren' groepen en/of sociaal zwakkere groepen.
4
4
Belangentegenstellingen. (4)
Inzicht in de beweegredenen van de tegenpartij moet worden verworven om effectief met de tegenstellingen om te gaan. Te denken valt aan het overtuigen van collega's van de noodzaak van ontwikkeling en implementatie van onderwijsvernieuwingsvoorstellen, het overleg met ouders en/of leerlingen over te kiezen oplossingsrichtingen en/of te nemen maatregelen bij leer- en gedragsproblemen, inclusief eventueel overleg met collega's en in- en externe deskundigen. Het gaat hierbij om contacten waarbij de belangen, gelet op de aard van de werkzaamheden, tegengesteld zijn (d.w.z. de ene partij streeft een belang na dat strijdig is aan het belang van de andere partij) en/of waarbij verschillende, veelal tegengestelde, belangen aan de orde zijn.
5
5
Diepgaande politieke of maatschappelijke belangentegenstellingen of fundamentele verschillen van inzicht op beleidsmatig vlak. (5)
Er moet worden omgegaan met politiek of maatschappelijk diepgaande belangentegenstellingen of van fundamentele verschillen van beleidsmatig inzicht teneinde de strategische beleidsdoelstellingen te ontwikkelen of te realiseren. Deze score komt in het Voortgezet Onderwijs niet voor.