Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
  
InvalshoekOmschrijving
InvalshoekSteekwoorden
1
1


Nauwgezette controle op alle aspecten van de werkzaamheden (input). (1)Alle handelingen worden gecontroleerd.
2
2


Controle van de werkzaamheden op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken (throuhput). (2)Een controle op de voortgang van de werkzaamheden en op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de uitgevoerde werkzaamheden, uitgaande van regels en afspraken. Het gaat bij deze score om controle tijdens het werk-/ productieproces.
3
3


Beoordeling van producten, onderzoeksresultaten of adviezen op overeenstemming met gestelde resultaatafspraken, normen, criteria of specificaties (output). (3)Een eindcontrole van het product op overeenstemming met normen, criteria of specificaties, respectievelijk een beoordeling op inhoud van onderzoekresultaat of advies. Er wordt in tegenstelling tot de 2-score niet gecontroleerd tijdens het werkproces, maar het werkresultaat wordt in het geheel (achteraf) beoordeeld. Hierbij kan gedacht worden aan de beoordeling van de verzorging (kwaliteit) van het onderwijsaanbod in de vorm van opleidingen.
4
4


Beoordeling van adviezen, plannen of nieuwe producten op bruikbaarheid of op afstemming op andere beleids-/onderwijsterreinen (bruikbaarheid en/of innovatie). (4)Een beoordeling op bruikbaarheid of externe afstemming van beleidsadviezen/-plannen. In het onderwijs kan gedacht worden aan onderwijsprogrammering en/of beleidsadviezen/-plannen voor ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs.
5
5


Beoordeling van de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd en/of van ontwikkeld strategisch beleid op doeltreffendheid. (5)Het gaat om functies waarbij door bijv. een (College van) Bestuur de mate van realiseren van de strategische doelstellingen worden beoordeeld Het gaat hierbij om de directeursfunctie van een cmplexe scholengemeenschap met een integrale managementverantwoordelijkheid.