Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
  
InvalshoekOmschrijving
InvalshoekSteekwoorden
1
1


Weinig vrijheid om keuzen te maken. (1)De uitvoering van de werkzaamheden wordt min of meer door anderen bepaald en er is dus weinig ruimte om zelf keuzen te maken.
2
2


Vrijheid om - op basis van eigen beoordeling - een keuze te maken uit meerdere, bekende mogelijkheden. (2)Er kunnen per situatie zelfstandig, op basis van eigen beoordeling, keuzen worden gemaakt uit meerdere, bekende mogelijkheden. Hierbij is nog geen sprake van interpretatie van gegevens.
3
3


Vrijheid om - op basis van interpretatie van gegevens - consequenties van te kiezen oplossingen tegen elkaar af te wegen. (3)Er is een redelijke ruimte aanwezig om de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Dit houdt in dat de medewerkers bij de uitvoering van hun werk kunnen kiezen uit bekende of minder bekende oplossingen en dat zij tevens, op basis van interpretatie van gegevens, de consequenties van de te kiezen oplossingen tegen elkaar kunnen afwegen. Er is nog geen vrijheid om nieuwe oplossingen/alternatieven te bedenken. In het onderwijs kan gedacht worden aan het samenstellen en/of kiezen van leermiddelen.
4
4


Vrijheid om - na analyse - (onderwijskundige) benaderingen of alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden. (4)Er is sprake van gewijzigde of zich wijzigende onderwijskundige, financiële, commerciële, organisatorische of maatschappelijke omstandigheden, waarop moet worden ingespeeld en waarbij na analyse van de problematiek/vraagstelling vervolgens nieuwe oplossingen moeten worden aangedragen. In het onderwijs kan worden gedacht aan de ontwikkeling (in teamverband) van nieuwe les- en leermethoden of nieuwe pedagogische/didactische methoden en techniek of aanpak.
5
5


Vrijheid om fundamentele verschuivingen in de strategische koers aan te brengen en nieuwe ontwikkelingsrichtingen vast te stellen. (5)Er is sprake van een zo grote mate van vrijheid dat zelf de strategische koers van het onderdeel ingrijpend kan worden gewijzigd. In het voortgezet onderwijs is deze handelingsvrijheid in het algemeen uitsluitend voorbehouden aan het (College van) Bestuur.