Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
  
InvalshoekOmschrijving
InvalshoekSteekwoorden
1
1
Op zich zelf staande werkzaamheden die volgens een min of meer vast patroon worden verricht.(1)
Het resultaat van de ene activiteit heeft nauwelijks consequenties voor de uitvoering van de andere activiteit. Er is weinig samenhang tussen de werkzaamheden en het betreft eenvoudige, duidelijk gestructureerde activiteiten.
2
2
Met elkaar samenhangende werkzaamheden, waarbij enige interpretatie is vereist. (2)
De activiteiten kunnen niet los van elkaar worden uitgevoerd, maar hangen met elkaar samen. Het resultaat van de ene activiteit heeft automatisch gevolgen voor de uitvoering van de andere. De werkzaamheden worden steeds volgens een min of meer vast patroon verricht, waarbij nauwelijks sprake is van interpretatie.
3
3
Gangbare zaken en problemen, waarbij eigen interpretatie is vereist en oplossingen moeten worden aangedragen. (3)
Werkzaamheden waarbij zaken en problemen een rol spelen, waarvan de behandeling vastligt in procedures en richtlijnen (zoals bij het verzorgen van lessen of het geven van theorie- en praktijkinstructie, waarbij het onderwijsprogramma vastligt). Voor hetinschatten van problemen is interpretatie nodig en dient er gekozen te worden uit verschillende bekende oplossingen
4
4
Minder gangbare of nieuwe zaken en problemen waarbij na analyse, adviezen en /of oplossingen in samenhang en geïntegreerd worden ontwikkeld, veelal in multidisciplinair verband. (4)
Werkzaamheden waarbij onbekende zaken en problemen een rol spelen. Alternatieven, een nieuwe aanpak, ontwerpen, adviezen, leerprogramma's e.d. kunnen pas worden ontwikkeld na analyse van de problematiek/maatschappelijke vraag. Voor het onderwijsleerproces worden nieuwe onderwijs- en/of lesprogramma's in teamverband ontwikkeld. Het kan ook gaan om nieuwe vragen en behoeften van de overheid, leerlingen of ouders, gericht op de aansluiting van het onderwijs op de maatschappelijke vraag en ontwikkelingen. Ook wordt een 4 gescoord indien er leiding wordt gegeven aan een onderwijsteam of -afdeling van de onderwijsinstelling/school en/of aan smalle instellingen/scholen voor voortgezet onderwijs
5
5
Aansturen, ontwikkelen en vormgeven van theorieën, modellen, doelen en strategieën die richtinggevend zijn voor het managen (als eindverantwoordelijke) van een complexe scholengemeenschap/onderwijsinstelling, waarbij de strategie wordt bepaald. (5)
Score 5 bij functies op het niveau van de voorzitter van de centrale directie waarbij sprake is van integrale eindverantwoordelijkheid voor zowel het resultaat als de strategie: men is dan verantwoordelijk voor het aansturen en ontwikkelen en vormgeven van theorieën, modellen, doelen en strategieën. Het bestuur toetst marginaal. Onder 'complexe scholengemeenschap' wordt verstaan een grote, brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met de sectoren VMBO, HAVO en VWO en doorgaans meer dan 2.500 leerlingen of 250 fte.