Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
  
InvalshoekOmschrijving
InvalshoekSteekwoorden
1
1


Assisteren van (individuele) medewerkers of het verlenen van Hand- en spandiensten. (1)Het behulpzaam zijn aan individuele medewerker.
2
2


Bijdragen aan het realiseren van een taakstelling van een leraar of werkeenheid op een afgebakend werkgebied, dan wel het realiseren van deelproducten. (2)Het gaat nog niet om het volledig realiseren van de taakstelling van de werkeenheid op een afgebakend werkgebied of om het totale product van een werkeenheid. Te denken valt aan onderwijsassisterende- c.q. lesondersteunende werkzaamheden, waarbij de docent of het onderwijsteam verantwoordelijk is voor het volledig realiseren van het totale product.
3
3


Realiseren van de taakstelling van een werkeenh. op een afgebakend werkgebied, en/of het verzorgen van het onderwijsleerpr. of theorie- en praktijkinstr., danwel het realiseren van het eindproduct van een werkeenh. of het verrichten van beleidsond. werk. (3)Verantwoordelijkheid voor het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid: feitelijk betekent dit dat alle leidinggevenden en docenten minimaal een 3 scoren. Onder het verzorgen van het onderwijsleerproces wordt verstaan het overdragen van kennis en vaardigheden, het begeleiden van leerlingen bij het leerproces, het vertalen van de eindtermen naar een lesprogramma en het samenstellen van het eigen lesmateriaal. Onder theorie- en praktijkinstructie wordt verstaan het zelfstandig uitvoeren (van delen) van het onderwijsprogramma, gericht op het bijbrengen van theoretische en praktische kennis en/of vaardigheden op een bepaald vakgebied, waarbij de kaders door een docent worden aangegeven. Onder eindproduct van de werkeenheid wordt verstaan een bepalend deel van de taakstelling van die werkeenheid. Onder beleidsondersteunende werkzaamheden wordt verstaan het door verzamelen, groeperen, inventariseren, analyseren en verwerken van gegevens, praktijkervaringen en relevante ontwikkelingen, creëren van geaggregeerde informatie voor het gehele beleidsproces en het primaire bedrijfsvoeringsproces en/of de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs.
4
4


Realiseren van de taakstelling van een onderwijs- of beleidseenheid dan wel het verrichten van beleidsontwikkelende werkzaamheden of het ontwikkelen van onderwijsprogramma's en/of de ontwikkeling en vernieuwing op het eigen vakgebied. (4)Verantwoordelijkheid voor het realiseren van de taakstelling van een beleidseenheid: voor het (veelal in teamverband) zorgdragen voor de ontwikkeling en vernieuwing op het eigen vakgebied en van het eigen onderwijs- en schoolbeleid, het realiseren van de taakstelling van een groep vaksectie, onderwijsteam, onderwijsafdeling of beleidseenheid of indien er sprake is van beleidsontwikkeling. Onder beleidsontwikkelende werkzaamheden of het ontwikkelen van onderwijsprogramma's wordt verstaan het vanuit de realiteit of op basis van geaggregeerde informatie, c.q. signalen uit de onderwijspraktijk of als gevolg van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen, formuleren van probleemstellingen, signaleren van wenselijkheid of noodzaak tot vernieuwing van onderwijsprogramma's alsmede het creatieve proces van het formuleren van (onderwijs)doelen, het zoeken naar instrumenten en het bepalen van concrete activiteiten, leerplannen, curricula,leermethoden en/of het ontwikkelen van pedagogische en didactische methoden en technieken.
5
5


Richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische doelen en/of integraal managen van de uitvoering van dergelijke doelen van de school/scholengemeenschap. (5)Score 5 bij functies van directeur of integraal manager, die de strategische doelstellingen op het niveau van een categorale school of een scholengemeenschap richtinggevend beïnvloeden dan wel de uitvoering van strategische doelen managen. Ook kan een 5 worden gescoord bij functies van directielid die de ontwikkeling van strategische doelen richtinggevend beïnvloeden: het betreft dan functies die hiërarchisch gezien dicht onder het besluitvormend niveau van integraal management voorkomen of functies van leden van de directie binnen een complexe scholengemeenschap.